Fundusze Europejskie

ul.Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka

+48413521042
biuro@danrob.pl

HOT-INFO

Fundusze Europejskie

 

 

Projekt RPSW. 02.05.00-26-0040/16 pn: „Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i nowych usług”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

  • Ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych nr

 

   Do pobrania:
-Ogłoszenie o zamówieniu  w BZP nr 573112-N-2017 z dnia 2017-08-23

-SIWZ do ogłoszenia BZP DANROB.RPO - 12017 ogłoszenie nr 573112-N-2017 z dnia 23.08.2017 r. 

-Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

-Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym 

-Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

-Załącznik nr 4 - umowa projekt  

-Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

-Informacja z otwarcia ofert

-Rozstrzygnięcie przetargu, wybór ofert

 

  • Ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

 - zapytanie ofertowe. Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1052589

 - zapytanie ofertowe - zakup wiertarki - ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1065407

 

 

 

  • Zapytania ofertowe:

 Zakończone:

- zapytanie ofertowe nr 1/0040/2017

- zal_nr_1_3331_2_17_oferta

- Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr. 2

- Odpowiedź na zapytanie

- wybór oferty zapytanie ofertowe 1/0040/2017

 

Aktualne:

Zapytanie ofertowe nr 2/0040/2017 ogłoszone w Bazie konkurencyjności  pod numerem 1065407

- Formularz ofertowy wiertarka

- Wzór umowy

- Zapytanie wiertarka